Säännöt

Myllerien Sukuseura ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Myllerien Sukuseura ry. ja sen kotipaikka on Kiihtelysvaaran kunta ja toimialue koko maa.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 3. Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään:
  • järjestämällä kokouksia
  • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
  • selvittämällä suvun vaiheita
  • kehittämällä suvun keskuudessa tehtävää sukututkimusta sekä
  • saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon

  Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, panna toimeen asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia sekä perustaa rahastoja.

 4. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka polveutuu Myllereiden sukuun, tai joka on avioliiton kautta tähän sukuun liittynyt.Yhdistyksen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä yhdistykseen nuorisojäseninä. Heiltä ei peritä jäsenmaksua eikä heillä ole äänioikeutta sukukokouksissa.Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.
 5. Yhdistykseen pyrkivän on tehtävä jäsenanomuksensa yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.
 6. Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Hallituksen tulee pitää yhdistyksen jäsenluetteloa joka vuosi.
 7. Yhdistyksen hallitus valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi (5) varsinaista ja yksi-kaksi (1-2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii sukuseuran puheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista jäsenistä sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan osoittaa useitakin tehtäviä.Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten, esim. huvitoimikunta.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on saapuvilla.

  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

 8. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.
 9. Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain heinäkuun lopussa  ja ne on jätettävä toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään varsinaista sukukokousta edeltävän maaliskuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on jätettävä lausuntonsa yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta hallitukselle viimeistään huhtikuun 15. päivänä.
 10. Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana kesä – elokuun kuluessa joka kolmas vuosi (1990 alkaen) ja siitä on ilmoitettava jäsenille vähintään kuukautta aikaisemmin sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on julkistettava samalla tavalla kuin varsinaiseen kokoukseen.
 11. Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2. Kokousvirkailijoiden valinta
   • puheenjohtajan valinta
   • sihteerin valinta
   • pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
   • ääntenlaskijoiden valinta
  3. Työjärjestyksen hyväksyminen
  4. Ilmoitusasiat
  5. Toimintakertomuksen esittäminen
  6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
  8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
  9. Jäsenmaksusta päättäminen
  10. Talousarvion hyväksyminen
  11. Sukuseuran puheenjohtajan valinta
  12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
  13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  14. Muut esille tulevat asiat
   • hallituksen esittämät asiat
   • jäsenten esittämät asiat

  Sukukokouksessa on jokaisella yhdistyksen jäsenmaksun maksaneella läsnäolevalla jäsenellä yhtäläinen äänioikeus. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

  Kokouksen muun ohjelman tulee mahdollisuuksien mukaan liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

 12. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa, jos sitä on kannattanut kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.
 13. Jos yhdistys purkautuu, sen omaisuus käytetään näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.
 14. Kaikessa muussa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.